Tietosuojaseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Tietosuojalaki 1050/2018

 

1.     Rekisterinpitäjä

Nimi:
ESR-hankkeen toteuttaja Avustaen digiin-hanke

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Osoite:
Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki

2.     Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:

Outi Laiti, projektipäällikkö, Avustaen digiin-hanke

etunimi.sukunimi@jhl.fi p. 050 5974119

 

Anna Hokkanen, projektiasiantuntija, Avustaen digiin-hanke

etunimi.sukunimi@jhl.fi p. 050 5562533

3.     Tietosuojavastaava

Nimi ja yhteystiedot:

Hannu Viljanen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

tietosuoja@jhl.fi  p. 010 7703 427

 

4.     Rekisterin nimi

Avustaen digiin-hankkeen henkilötietorekisteri

 

5.     Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Avustaen digiin-hankkeen koulutuksen kartoitus ja suunnittelutyötä sekä toteuttamista varten.

 

6.     Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö eriteltynä toimenpiteiden mukaisesti. Tiedot kerätään sähköisillä kyselyillä.


Kerättävät henkilötiedot:

a)    Koulutuksen suunnittelu ja kartoitus:

–       asuinalue

–       ikäryhmä

 

b)    Koulutuksen toteuttaminen:

–       etunimi

–       sukunimi

–       sähköpostiosoite

–       postiosoite

–       puhelinnumero

–       ruoka-aineallergiat / erityisruokavalio

 

7.     Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan osallistujilta itseltään

8.     Henkilötietojen vastaanottajat (Tietojen säännönmukaiset luovutukset)

Osallistujista rekisteröityjä tietoja ei käytetä eikä luovuteta muihin tarkoituksiin. Siirrämme ja luovutamme henkilötietojasi kolmansille osapuolille vain, jos meillä on siihen suostumus.

 

Kolmansia osapuolia ovat ravintolat, missä koulutuksen aikana ruokailut toteutetaan. Ravintoloihin ilmoitamme ruokavalioon liittyvät erityistarpeet. Kyseisiä henkilötietoja saatetaan käsitellä kolmansien osapuolien toimesta EU:n ulkopuolella tai kansainvälisissä organisaatioissa. Käytämme aina siirtojen suojaamiseksi asianmukaisia suojatoimia

 

Kartoituksesta saadut tiedot ovat julkisia raportoitavia tietoja. Hankkeessa raportoitavista tiedoista ei voida kuitenkaan yksilöidä tai tunnistaa yksittäisiä vastaajia. Tulokset julkistetaan anonyymisti. Hankkeen toteuttamisen edellytys on raportoida hankkeen suunnittelusta ja toimenpiteistä maksajataholle eli Hämeen ELY-keskukselle sähköisen EURA järjestelmän kautta. Raportoitavat tiedot liittyvät kartoituksessa saatuihin koontitietoihin. Osallistujien anonymiteetistä huolehditaan, eikä raportointitietoihin liitetä yksilöityjä henkilötietoja.


Yksilöityjä henkilötietoja käsitellään ja käytetään vain koulutuksen toteutukseen liittyen.

 

9.     Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmää saa käyttää vain henkilö, jolla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Järjestelmän käyttöön vaaditaan vahva tunnistautuminen.

 

10.  Tietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen

Vastuu aineiston keräämisestä, tallentamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä on hankkeen toteuttajalla.

Hankkeelle annettuja henkilötietoja säilytetään hankkeen päättymisen, 31.8.2023 jälkeen 10 vuotta.  

 

11.  Rekisteröidyn oikeus saada pääsy henkilötietoihin, tietojen oikaisemiseen tai – poistamiseen


Henkilöllä on oikeus saada tieto siitä, että miten henkilöä koskevia henkilötietoja käsitellään. Henkilöllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihin, oikeus tietojen korjaamiseen tai niiden poistamiseen sekä oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. Kaikissa näissä tilanteissa henkilön tulee olla yhteydessä tietosuojavastaavaan.

 

Hanke on ESR-rahoitteinen hanke, joten se asettaa tiedonkeräämiselle myös erityisiä ehtoja. ESR-asetuksesta 1304/2013 ja yleisasetuksesta 1303/2013 tuleva sitova velvoite antaa jäsenmaalle oikeuden kerätä ja käsitellä henkilöitä koskevia tietoja ohjelman toteutumisen seurantaa, arviointia, varainhoitoa ja tarkastamista varten.

 

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta, mutta jos tietoja pyydetään toistuvasti, rekisterinpitäjällä on oikeus periä siitä hallinnollinen maksu. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, voi tehdä sen henkikohtaisen käynnin yhteydessä JHL:n toimipaikassa Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki. Tämä tulee tapahtua ennakkoon sovittuna ajankohtana.  Rekisteröidyn on aina todistettava henkilöllisyytensä valokuvalla varustetulla henkilöllisyystodistuksella, joksi hyväksytään ajokortti, passi tai poliisiviranomaisen antama henkilökortti. Pyyntö tulee esittää Tietosuojavastaavalle.

 

Rajoitusoikeus

Rekisteröidyllä on koska tahansa oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä, jos tietoja halutaan käyttää esim. oikeudellisiin tarkoituksiin.

12.  Valitusoikeus

Jos rekisteröity kokee, että hänen oikeuksiaan loukataan, toivotaan että rekisteröity ottaa ensisijaisesti yhteyttä tässä selosteessa nimettyyn tietosuojavastaavaan. Tarvittaessa rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuoja viranomaisille.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

puh. 029 56 16670